Types of Leukodystrophi - Aicardi-Goutières syndrome!